Avtals
villkor

Priser

Bilder tillhandahållna av Folio Bildbyrå får endast användas efter förvärv eller tillstånd från Folio Bildbyrå. I och med att bildanvändaren laddar hem bilden digitalt eller på annat sätt erhåller en bild från Folio Bildbyrå ingås det avtal mellan bildanvändaren och Folio Bildbyrå och villkoren i avtalet enligt nedan har därmed tillika samtidigt godkänts av bildanvändaren.

§ 1 Användningsrätt

Den royaltyfria bilden är för dig som kund fri i sin användning avseende typ av produkter, antal produkter och tid. Användningsrätten gäller hela världen. De undantag där bilder från Folio Bildbyrå inte får användas av bildanvändaren gäller sammanhang som strider mot pressens etiska regler. Bilder med modeller på bilderna får ej publiceras i sammanhang som sex, politik, vapen, tobak eller medicin om inte ett godkännande från modellen erhållits innan publicering. Bildanvändaren får ej heller använda bilden på ett sådant sätt som kan väcka anstöt eller vara kränkande för de personer som medverkar på bilden.

§ 2 Äganderätt och upphovsrätt

Äganderätt och upphovsrätt för bilder från Folio Bildbyrå förblir Folio Bildbyrå och dess fotografer även efter det att bildanvändaren godkänt dessa villkor samt erhållit bilden.

§ 3 Bildleverans

Det åligger bildanvändaren att i bilder levererade från Folio Bildbyrå ansvara för att göra sådana omställningar, repro eller korrigeringar som krävs för ett bra tryckresultat. Skulle ett icke tillfredställande resultat vid tryckresultat uppstå ersätter Folio Bildbyrå ej bildbeställare eller kund för detta.

§ 4 Avbeställning

Vid avbeställning av bild inom 30 dagar från köp är köparen skyldig att betala endast hälften av köpesumman till Folio Bildbyrå och får därefter inte använda bilden. Vid en senare avbeställning ges inget avdrag för den avtalade bildkostnaden.

§ 5 Priser

Kostnaden för bildanvändningen framgår av fakturan och baseras på den prislista som finns på www.folio.se om inte annat överenskommits mellan bildanvändaren och Folio Bildbyrå.

§ 6 Betalning

Betalningsvillkor för fakturan är 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta på 8 %.

§7 Ansvarsbegränsning

Folio Bildbyrå svarar inte för några eventuella ekonomiska anspråk med anledning av rättigheter eller restriktioner knutna till personer, egendomar eller varumärken. Rättigheterna till alla Folio Bildbyrås bilder är icke exklusiva och ersättningsanspråk i samband med eventuella skador för bildanvändaren uppkomna kring detta ersätts därmed ej av Folio Bildbyrå.

§8 Vidareförsäljning och överlåtelse

Royaltyfria bilder från Folio Bildbyrå får ej vidareförsäljas eller överlåtas till annan.

§ 9 Vite

Om bild från Folio Bildbyrå används otillåtet eller om bildanvändaren utnyttjar förvärvad bild från Folio Bildbyrå i strid mot bestämmelserna i detta avtal utgår till Folio Bildbyrå ett vite med ett belopp som motsvarar tre gånger det belopp som bildanvändningen skulle ha kostat i enlighet med Folio Bildbyrås prislista eller kostade vid den överenskomna bildförsäljningen.

§ 10 Skadestånd

Om bildanvändaren genom användning av förvärvad bild förorsakar Folio Bildbyrå skada på något vis äger Folio Bildbyrå rätt att kräva bildanvändaren på skadestånd som skall bestämmas till ett belopp som svarar mot den såväl materiella som immateriella skada som uppkommit för Folio Bildbyrå.

§ 11 Konfliktlösning

Om någon tvist skulle uppstå på grund av i samband med eller i relation till detta avtal skall tvisten överlämnas att lösas i domstol, Stockholms tingsrätt.Registrera dig som ny kund

Stäng
overlay
loading

Skapa mapp

Stäng